The Startling Truth Behind Stalin’s Last Plot | Изненадващата истина зад последния заговор на Сталин

Jaw-dropping talk 
Plotting something without formally plotting it.
To my surprise they seem to mention also a former Bulgarian communist dictator Georgi Dimitrov to have fallen a victim of this never-plotted-plot, unfortunately without explaining why Stalin wanted to get rid specifically of Dimitrov.
Wikipedia offers a tip: “…Stalin did not like the “Balkan Federation” idea of Dimitrov and his closeness with Tito. A state consisting of Yugoslavia and Bulgaria would be too large and independent to be controlled by Moscow.”
I’m not sure all these stories “enrich my life”, though they certainly reduce my perplexity about past and current craziness.
Complex craziness being explained to basic craziness may satisfy the thirst for logic, though it doesn’t give you much peace of mind 

Увисна ми челюстта ‘начи 
Заговор, в който формално дори няма заговор.
За моя изненада като жертва на този заговор споменават и георги Димитров, без да кажат какво чак толкова е възмутило Сталин, че да иска да затрие Димитров.
Укипедия обаче подсказва: “Сталин не харесвал идеята на Димитров за Балканска федерация, нито близостта на Димитров с Тито; Държава с мащабите на Югославия+България би била твърде голяма и независима, за да бъде контролирана от Москва.”
Не съм сигурен дали всички тези неща ми “обогатяват живота”, въпреки че снижават недоумението ми относно минали и сегашни световни лудости.
Обясняването на сложната лудост чрез по-прости лудости може и да удовлетворява потребността от логика, но уви не дарява кой знае колко покой. 

Advertisements